{"metadata":[ {"name":"name","label":"NAME","datatype":"string","editable":true}, {"name":"value","label":"VALUE","datatype":"string","editable":true} ], "data":[ {"id":1, "values":{"name":"arav:size","value":"155167854"}}, {"id":2, "values":{"name":"arav:mtime","value":"1426591698"}}, {"id":3, "values":{"name":"arav:file","value":"Berneri/Genuino_Clandestino- Viaggio_tra_le_agri-culture_resistenti_ai_tempi_delle_grandi_opere/Genuino_Clandestino–Viaggio_tra_le_agri-culture_resistenti_ai_tempi_delle_grandi_opere.ogg"}}, {"id":4, "values":{"name":"arav:depth","value":"3"}}, {"id":5, "values":{"name":"arav:hsize","value":"148.0 MB"}}, {"id":6, "values":{"name":"arav:sha1-base32","value":"C6VEVLUKWRDUVDRWVKC2Z6PL5BTE5RKG"}}, {"id":7, "values":{"name":"arav:sha1-hex","value":"17aa4aae8ab4474a8e36aa85acf9ebe8664ec546"}}, {"id":8, "values":{"name":"arav:md5-base32","value":"R4MXASWTU6R3FRNECNSWEHYP7Y"}}, {"id":9, "values":{"name":"arav:md5-hex","value":"8f19704ad3a7a3b2c5a41365621f0ffe"}}, {"id":10, "values":{"name":"arav:length","value":""}}, {"id":11, "values":{"name":"arav:container","value":"ogg"}}, {"id":12, "values":{"name":"arav:rate","value":""}}, {"id":13, "values":{"name":"arav:average_bitrate","value":""}}, {"id":14, "values":{"name":"arav:cached_time","value":"1559774888"}}, {"id":15, "values":{"name":"arav:metadata_count","value":""}}, {"id":16, "values":{"name":"dc:date","value":"2015-03-17"}}, {"id":17, "values":{"name":"arav:date_ts","value":"1426546800"}}, {"id":18, "values":{"name":"arav:mediatype","value":"audio"}}, {"id":19, "values":{"name":"uimd:year","value":"2015"}}, {"id":20, "values":{"name":"arav:duration","value":""}}, {"id":21, "values":{"name":"arav:base64path","value":"QmVybmVyaS9HZW51aW5vX0NsYW5kZXN0aW5vLSBWaWFnZ2lvX3RyYV9sZV9hZ3JpLWN1bHR1cmVfcmVzaXN0ZW50aV9haV90ZW1waV9kZWxsZV9ncmFuZGlfb3BlcmUvR2VudWlub19DbGFuZGVzdGlub-KAk1ZpYWdnaW9fdHJhX2xlX2FncmktY3VsdHVyZV9yZXNpc3RlbnRpX2FpX3RlbXBpX2RlbGxlX2dyYW5kaV9vcGVyZS5vZ2c"}}, {"id":22, "values":{"name":"dc:title","value":"Genuino Clandestino–Viaggio tra le agri culture resistenti ai tempi delle grandi opere"}}, {"id":23, "values":{"name":"dc:identifier","value":"Berneri/Genuino_Clandestino-%20Viaggio_tra_le_agri-culture_resistenti_ai_tempi_delle_grandi_opere/Genuino_Clandestino%E2%80%93Viaggio_tra_le_agri-culture_resistenti_ai_tempi_delle_grandi_opere.ogg"}}, {"id":24, "values":{"name":"arav:torrent-sha1","value":""}}, {"id":25, "values":{"name":"arav:document_storage","value":"http://storage.arkiwi.org/"}}, {"id":26, "values":{"name":"arav:document_storage","value":"http://storage.arav.ventuordici.org/"}}, {"id":27, "values":{"name":"arav:metadata_storage","value":"https://assetstore.arkiwi.org/"}}, {"id":28, "values":{"name":"arav:upload_storage","value":"//upload.arkiwi.org/"}} ]}